Gemeente en Dongjum vragen provinciale aandacht en bijdrage voor leefbaarheid dorp

De provinciale weg door Dongjum is erg dominant in het dorp en de huidige inrichting ervan komt de leefbaarheid in het dorp niet ten goede. Het dorp en de gemeente zien kansen om de leefbaarheid te verbeteren door een herinrichting, gelijktijdig met komende onderhoud aan de N384 en de gemeentelijke riolering in 2021. Daarom overhandigden Cees de Groot namens Dorpsbelang Dongjum – Boer en wethouder Boukje Tol namens Waadhoeke gezamenlijk een brief en het plan ‘Dongjum, leefbaar en veilig’ aan gedeputeerde Avine Fokkens. In de brief vragen ze ook een financiële bijdrage.

Leefbaarheid
Het plan ‘Dongjum, leefbaar en veilig’ is opgesteld door de inwoners van het dorp Dongjum samen met diverse deskundigen. Er is gekeken naar wat de knelpunten zijn op de weg door het dorp en wat de opgaven voor verbetering van de leefbaarheid zijn. Dit heeft geresulteerd in een herinrichtingsplan voor de N384 binnen de bebouwde kom van Dongjum wat kan rekenen op draagvlak binnen de gemeenschap. In het plan is zowel het onderhoud aan het asfalt en de riolering als een verbetering van de leefbaarheid opgenomen.

Extra bijdrage
De totale kosten van het herinrichtingsplan worden geraamd op €827.000,-. Na aftrek van de beschikbare budgetten voor onderhoud asfalt en riolering, is nog €492.500,- nodig om dit plan te realiseren. De gemeente Waadhoeke heeft hiervoor €150.000,- gereserveerd. Dorpsbelang Dongjum-Boer en de gemeente vragen Gedeputeerde Staten om ook een financiële bijdrage aan de leefbaarheid in Dongjum te leveren.

Kans benutten
In 2021 wil de provincie onderhoud plegen aan de N384 door Dongjum. De gemeente Waadhoeke wil dan onderhoud uitvoeren aan de riolering in de buurt van de N384. Daarmee ligt er nu een kans om het noodzakelijk onderhoud aan de provinciale weg en de riolering te ​combineren met het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp. Deze kans doet zich de komende decennia niet meer voor.

combineren met het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp. Deze kans doet zich de komende decennia niet meer voor.