In gesprek met het dorp!

De raad stelde voor de zomer de woonvisie Waadhoeke 2020 – 2030 Samen Sterk vast. Hierin staat in hoofdlijnen hoe de gemeente in de toekomst wil omgaan met woningbouw en volkshuisvesting. Er is meer nodig dan een prettige woning om fijn te kunnen wonen. De gemeente gaat (digitaal) met alle dorpen en wijken in gesprek over welke behoeften er zijn zowel op fysiek als sociaal gebied. Zo komt er voor elk dorp en elke wijk een ontwikkelplan voor de toekomst. De gesprekken worden vanaf december ingepland.

Maatwerk per dorp en wijk vormt de basis van de dorpsgesprekken. Daarom gaat de gemeente met alle dorpen en wijken in gesprek. Vanwege het coronavirus vinden alle gesprekken digitaal plaats. In de komende weken worden alle gesprekken ingepland; de dorpen en wijken kunnen daarover bericht verwachten.

In overleg met dorpsbelangen moet een goede afvaardiging uitgenodigd worden. Vanuit de gemeente worden de gesprekken gevoerd door een adviseur Omgeving en een dorpencoördinator. Daarnaast sluit ook een medewerker aan van woningcorporatie Wonen NWF of woningcorporatie Accolade.

Zij voeren de gesprekken op basis van een vaste agenda. Daarbij komen onder andere de trends en ontwikkelingen, zoals bevolkingsprognoses, ontgroening en vergrijzing aan de orde. Ook wordt een handige fact-sheet per dorp gemaakt, waarin duidelijk wordt wat er nu allemaal al in het dorp aanwezig is. Uiteindelijk is het de bedoeling om een ontwikkelplan per wijk of dorp te maken over wat er nodig is om in de toekomst prettig te kunnen blijven wonen. De ontwikkelplannen vormen de basis om samen met de dorpen tot afspraken te komen over wat we nu gaan doen, in de toekomst gaan doen en soms ook niet gaan doen.

De ambitie is om de ronde dorpsgesprekken in het voorjaar van 2021 af te ronden. Of er behoefte is aan een vervolggesprek, wordt per dorp en wijk bekeken. De vorm van een tweede gesprek zal maatwerk zijn.