(Wanneer) Gebruikt u uw moedertaal?

Waadhoeke is een uniek gebied waar de inwoners Nederlands, Fries, Bildts en Franekers spreken. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat je altijd je eigen taal gebruikt? In opdracht van de gemeente doet een aantal studenten van NHL/Stenden vanaf 15 april onderzoek naar het gebruik van de memmetaal. Wanneer gebruiken we ‘ús memmetaal’ en wanneer niet? De gemeente nodigt haar inwoners graag uit om aan het onderzoek deel te nemen. Vanaf woensdag 15 april staat de vragenlijst online via www.waadhoeke.nl; invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten.

De gemeente is trots op de meertalige situatie en stimuleert haar inwoners ook graag om de eigen taal te spreken. Wethouder Taal, Jan Dijkstra vindt dat heel belangrijk: “We kinne ús it bêste uterje yn ús eigen taal. En ast dy goed uterje kinst, is dat goed foar it selffertrouwen. Dêr wurdst sterker fan.”

Met het onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen in waarom mensen niet altijd hun moedertaal blijven gebruiken. Waarom doen mensen dit wel of niet? Met de resultaten hoopt de gemeente drempels weg te kunnen nemen zodat iedereen in Waadhoeke zoveel mogelijk zijn eigen taal gebruikt. Het onderzoek loopt tot en met 10 mei. Voor de zomervakantie worden de resultaten bekend gemaakt.

Dezelfde tekst in het Bildts:

Waddenhoek is ’n unyk gebied wer’t de inweuners Nederlâns, Frys, Bildts en Franekers prate. Maar hoe loochys is ’t dat jou altiten jou aigen taal brúkke? In opdracht fan de gemeente doet ’n antal  studinten fan NHL/Stenden fan 15 april ôf ondersoek naar ’t gebrúk fan de mimmetaal. Wanneer brúkke wij ‘ôns mimmetaal’ en wanneer niet? De gemeente noadigt hur inweuners graag út om an ’t ondersoek met te doen. Fan woensdeg 15 april ôf staat de fragelist online; infulle kost ongefeer 5 tot 10 menútten.

De gemeente is groats op de meertalige sitewasy en stimuleert hur inweuners ok graag om de aigen taal te praten. Wethouwer Taal, Jan Dijkstra, fynt dat heel belangryk: “We kinne ús it bêste uterje yn ús eigen taal. En ast dy goed uterje kinst, is dat goed foar it selffertrouwen. Dêr wurdst sterker fan.”

Met ’t ondersoek wil de gemeente insicht krije in werom mînsen niet altiten hur mimmetaal brúkke. Werom doen mînsen dut al/niet? Met de rissultaten hoopt de gemeente drumpels ferdwine te laten, soadat elkeneen in Waddenhoek soafeul mooglik syn aigen taal brúkt. ’t Ondersoek loopt fan 15 april tot en met 10 maai. Foor de seumerfekânsy worre de rissultaten bekind maakt.