Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!

De gemeente Waadhoeke gaat een Omgevingsvisie maken . Dat doen we samen met onze inwoners en ondernemers. De Omgevingsvisie beschrij ft de visie die we hebben op de toekomst. Vooral voor de leefomgeving van onze geme ente. De visie schrijven we op hoofdlijnen en gaat over de hele gemeente. Bijvoorb eeld over ontwikkelingen en opgaven die in meerdere dorpen of wijken spelen of een aanzienl ijk deel van het buitengebied betreffen. Hoe de visie eruit ziet? Dat bepaalt de gemeente sa men met u. Via deze enquête kunt u meedenken < www.omgevingsvisiewaadhoeke.nl >

Burgemeester Marga Waanders: “de Omgevingsvisie is een toekomstvisie voor Waadhoeke. We willen laten zien waar we kansen zien voor ontwikke lingen, of waar noodzaak voor verandering is. Deze toekomstvisie gaat over: hoe ziet onze gemeent e er in 2030 uit? Wat maakt ons gebied bijzonder en wat willen we behouden? Wat kan er bet er? En, hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame energie? Dit zijn vragen die wij niet alleen kunnen beantwoorden. Daarom gaan wij deze vragen samen met onze inwoners en ondernemers beantwoorden .”

Wat hebben we al gedaan?
We beginnen niet bij nul. In de voorbereiding hebbe n we het bestaande beleid op een rij gezet. En we hebben u nodig voor het vervolg!

Enquête: invullen kan t/m 8 mei via www.omgevingsvisiewaadhoeke.nl
Van u vragen we welke onderwerpen zéker een plekje moeten krijgen in de Omgevingsvisie. Daarom hebben we een enquête gemaakt die alle inwoners van Waadhoeke in kunnen vullen. Alle input helpt de gemeente om een Omgevingsvisie te maken. Klik hier om naar de enquête te gaan.

Hoe gaan we verder?
Dit is nog maar het begin. Er volgen meer momenten waarop inwoners en ondernemers kunnen meedenken. In het najaar van 2022 organiseert de gemeente themasessies over de opgaven en kansen in onze gemeente. De totale visie zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 klaar zijn, en worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Kijk voor meer informatie op www.waadhoeke.nl/omgevingswet.

Helpt u ons op weg met de visie voor Waadhoeke en vult u de enquête in?