Feul mînsen bij de útraiking fan de Bildtse-Kultuurpriis en de live útsending fan Radio Eenhoorn.

’t Waar ’n drokte fan jewelste in Dorshus De Utwyk in Nij Altoenae. Feul mînsen waren saterdeg 28 desimber 2019 komen foor de útraiking fan de Bildtse-Kultuurpriis an Even Bildts rechtstreeks fanút ’t dorphus.

Gasten in Even Bildts waren Sieb Miedema, Andries Hoogenhuis, Auke Kooistra, Fam. de Groot, Leendert Nauta.

Live mesyk fan Sybe en Marjan maakte de ôverdag ô.