Brassband Blaast de Bazuin van Oude- en Nieuwebildtdijk speelt mee in het theaterstuk “Ynblaze”.

Ynblaze is een intieme, muzikale voorstelling met één actrice en een fanfare. Door de ogen van korpslid Carmen, gespeeld door Brecht Wassenaar, beleef je een bijzondere repetitieavond van een doodnormale fanfare. Via troostrijke koralen, bombastische concours-stukken en poëtische bespiegelingen maak je kennis met de kleurrijke leden van een muziekvereniging: van de verlegen hoorniste tot de luidruchtige slagwerker. 

Tryater maakt Ynblaze samen met zeven fanfares in Fryslân. Een unieke samenwerking tussen lokale amateur-muziekverenigingen en Tryater. Ynblaze is het eerste deel van Tryaters Fanfare-drieluik. 

Spile troch Brecht Wassenaar yn ‘e mande
mei Wilhelmina Easterein, Harmonie Weidum,
Melodia Wijckel, Blaast de Bazuin Surhústerfean,
it Jouster Fanfare Orkest, Excelsior Skraard en
Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december om 20:00 uur en zondag 10 december om 15:00 uur kun je kaarten bestellen om de voorstelling in Kerk tussen de Dijken mee te maken. Bestel hier je kaarten.

Fanfare-drieluik 

In tijden van toenemende individualisering waarin mensen zich steeds meer terugtrekken uit het verenigingsleven, gingen de makers van Tryater op bezoek bij meer dan dertig fanfares in Fryslân. Wat beweegt ze om iedere week bij elkaar te komen en samen muziek te maken? 

Regisseur en artistiek leider Tatiana Pratley:
“It rekke my om te sjen dat dizze minsken, mei folslein ferskillende eftergrûnen en leeftiden, der alle wiken wer foar kieze om mei-inoar muzyk te meitsjen en op te gean yn eat dat grutter is as harsels. Yn ús foarûndersyk hearden we sa’n soad moaie, oandwaanlike en grappige ferhalen dat we tochten: hjir kinne wy wol trije foarstellings fan meitsje. Sa ûntstie it idee om in trijelûk te ûntwikkeljen en ús in seizoen lang dwaande te hâlde mei de dinamyk fan ‘e fanfare en de driuwfear fan de minsken dy’t deryn spylje. Foar ús stiet de fanfare foar wat grutters, nammentlik de krêft fan de mienskip en it belang om mei elkoar wat weardefols te ûndernimmen.” 

Bij alle drie voorstellingen spelen (leden van) Friese fanfarekorpsen mee. De voorstellingen zijn los van elkaar te bezoeken. Ynblaze speelt zich af bij de repetitie van een korps; in Thúsblaze maak je in Friese huiskamers kennis met een personage uit de slotvoorstelling. De grote locatievoorstelling Fanfare speelt in de open lucht, met het dorp Easterlittens als decor.