In 2020 fiere wij in ’t hele lând 75 jaar befrijding, ok an Ouwe-en Nije-Dyk en in Nij Altoenae.

Brassband Blaast de Bazuin sil op donderdeg 23 april, frijdeg 24 april en saterdeg 25 april 2020 de
befrijding fiere met de inweuners fan Ouwe- en Nije-Dyk en omstreken deur ’t útfoeren fan ’n
muzikale theaterbeleving in en bij de plaats fan femily de Jong an Ouwe-Dyk, de Kerk tussen de Diken
in Nij Altoenae en de plaats fan femily Swart an Ouwe-Dyk.

Hierbij noadige wij jim allegaar út foor ’n informasyaven in dorpshuus de Utwyk in Nij Altoenae op
frijdeg 29 novimber 2019 om 20.00 uur.

Op deuze aven sil de skriver en regisseur fan de foorstelling, Gooitsen Eenling, tegaar met de
organiserende kemissy informasy geve over de opset en útfoering fan ’t projekt.
D’r is ok gelegenhyd om jim op te geven as frijwilliger. Wij soeke teneelspeulers, sangers,
teneelbouwers, mînsen die’t ’t ferkeer regele, gastfrôly en –mânly, begelaiders foor ’t publyk,
figuranten, mînsen foor de kaartferkoop, koffyskinkers…….. en meer!
Fansels kin jim fragen stelle en meskien nag wel goeie ideeën andrage.

Wij hope dat wij, met jim allegaar, in april 2020 de frijhyd op ’n besondere manier fiere sille.
Frijhyd is ’n groat goed der’t wy niet súnnig genog met omgaan kinne.
Dat motte wij útdrage en deurgeve!

En derom sien wij jim graag, frijdegaven 29 novimber 2019 om 20.00 uur in dorpshuus de Utwyk.


Hartlike groetnis,
Froukje Stok
Wietske van der Meer
Hinke Leistra
Klaas de Haan
Loet Hin
Anna Leijstra