Nieuwe regeling amateurkunst: publieke middelen voor publieke optredens

De oude gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en Littenseradiel hadden ieder een eigen subsidieregeling voor de zang-, dans-, toneel- en muziekverenigingen. Deze regelingen waren zeer verschillend. In de nieuwe gemeente Waadhoeke komt er nu één subsidieregeling voor de hele gemeente. De gemeenteraad kon in haar vergadering van 27 juni een zienswijze geven op het voorstel van het college. De gemeente moet binnen 2 jaar na de herindeling alle oude regelingen gelijk trekken. Dat betekent dat er een nieuwe regeling moet komen die voor alle verenigingen in de nieuwe gemeente gaat gelden. Het subsidiebudget voor de amateurkunst blijft hetzelfde. Er waren veel verschillen in de subsidiëring van de amateurkunst. In de oude situatie waren subsidies met name gericht op het waarderen, dan wel in stand houden van de verenigingen. Gemeente Waadhoeke wil zich voortaan meer richten op de maatschappelijke meerwaarde die de amateurkunst heeft voor de inwoners en draagt daarom alleen bij wanneer de verenigingen optreden in Waadhoeke. Vooral voor muziekverenigingen liepen de regelingen en ook de bedragen fors uiteen. De koepel van muziekverenigingen in Waadhoeke, Waadklank, heeft constructief meegedacht over de regeling en kan instemmen met het voorstel. Muziekverenigingen ontvangen een vast bedrag van € 1000,- en 30% van de jaarlijkse kosten van de instructie / dirigent. Voorwaarde voor de subsidie is dat muziekverenigingen minimaal 2 keer per jaar in Waadhoeke optreden. Voor zanguitvoeringen kunnen verenigingen volgend jaar € 125,- per uitvoering en 50% van de kosten van de dirigent ontvangen. Ook de verenigingen uit de voormalige gemeenten Franekeradeel en Littenseradiel komen hier nu voor in aanmerking. Het budget voor toneel blijft gering. Aangezien in Waadhoeke 37 toneelverenigingen actief zijn is besloten om het budget in te zetten voor bijzondere producties met een maatschappelijke meerwaarde. Wanneer een productie bijzonder is, bijvoorbeeld door een onderwerp dat raakt aan actualiteit, een afwijkende locatie, een bijzondere samenwerking of een nieuw publiek, kan een subsidie van € 350 worden verstrekt. De subsidies voor dans worden afgeschaft. Slechts in 1 voormalige gemeente ontvingen 2 verenigingen een kleine subsidie